بايد دانست‌ يكي‌ از مسائل‌ مهمّي‌ كه‌ نسبت‌ به‌ اصل‌ ازدواج‌ مورد نظر آيين‌ مقدّس‌ اسلام‌ است‌، تناسب‌ زن‌ و مرد در ازدواج‌ است‌. اين‌ در حالي‌ است‌ كه‌ يكي‌ از مشكلات‌ اساسي‌ مردم‌ ـ به‌ ويژه‌ جامعه‌ي‌ اسلامي‌ ما ـ در اين‌ زمان‌، ازدواج‌هاي‌ نامتناسب‌ و بي‌مورد است‌. بسياري‌ از مردم‌ با پرداختن‌ به‌ امور فرعي‌ و برخوردهاي‌ شديد نسبت‌ به‌ آن‌ امور فرعي‌ از مسائل‌ حياتي‌ و امور اصلي‌ و تناسب‌هاي‌ ازدواج‌ غافل‌ مانده‌اند و در نتيجه‌ ازدواج‌هاي‌ ناموفّق‌ بسياري‌ رخ‌ مي‌دهد و نظام‌ خانوادگي‌ را آسيب‌پذير مي‌سازد؛ بنابراين‌ بايد از مسائل‌ فرعي‌، هم‌چون‌ شرايط‌ بي‌مورد، كاست‌ و به‌ مسائل‌ اصلي‌ چون‌ تناسب‌ها پرداخت‌.

بايد در جامعه‌ بر مبناي‌ قانون‌، ازدواج‌ با گزينش‌هاي‌ ديني‌ -قانوني‌ و تناسب‌هاي‌ شخصي‌ اعمال‌ گردد تا از ازدواج‌هاي‌ ناموفّق‌ رهايي‌ يابيم‌

امام‌ كاظم‌ عليه السلام فرمود: خوش‌ بختي‌ مرد در آن‌ است‌ كه‌ همسر سفيدگون‌ نصيبش‌ گردد و ....جامه‌ از چنين‌ اندامي‌ برگيرد.

امام‌ صادق‌ عليه السلام فرمود: زن‌ زيبا چهره‌، سستي‌ و بلغم‌ را برطرف‌ مي‌سازد و زن‌ زشت‌ روي‌ در انسان‌ ترش‌رويي‌ و سودا را بر مي‌انگيزد.

سفارش‌ به‌ زنان‌ سفيد و گندم‌ گون‌ سخن‌ امام‌ صادق‌ عليه السلام است‌ كه‌ مي‌فرمايد: در آن‌ تجربه‌ دارم‌. زن‌ كبود چشم‌ گواراست‌ و سعادت‌ مرد آن‌ است‌ كه‌ لباس‌ از زن‌ سفيداندام‌ برگيرد.

اگر بنا شود همه‌ به‌ دنبال‌ زن‌هاي‌ خوب‌ و سالم‌ و زيبا باشند، پس‌ديگر زن‌ها چه‌ كنند و نسبت‌ به‌ آن‌ها چه‌ برخوردي‌ بايد داشت‌؟

در پاسخ‌ بايد گفت‌: سفارش‌هايي‌ كه‌ در اين‌ زمينه‌ها آمده‌، بيش‌تر در جهت‌ بيان‌ خوبي‌ها و مشكلات‌ افراد است‌ تا آگاهي‌ افراد نسبت‌ به‌ تشكيل‌ زندگي‌ و انتخاب‌ همسر و مقايسه‌ي‌ افراد با يك‌ديگر بيش‌تر شود تا انتخاب‌ همسر در جهت‌ زن‌ يا مرد با آگاهي‌ و بصيرت‌ دنبال‌ گردد و گرنه‌ اين‌ گونه‌ نيست‌ كه‌ افراد خوب‌ يا زيبا به‌ راحتي‌ راضي‌ شوند كه‌ با هر كس‌ زندگي‌ كنند؛ پس‌ بيان‌ خوبي‌ها و صفات‌ شايسته‌ يا مشكلات‌ و نواقص‌ غير از تناسب‌ افراد با يك‌ديگر و نسبيّت‌ موقعيت‌ آن‌هاست‌.

البته‌ روشن‌ است‌ كه‌ تناسب‌ و انتخاب‌ با يك‌ديگر ملازمه‌ي‌ جدّي‌ دارد و در يك‌ ارزش‌سنجي‌ صحيح‌، هر فردي‌ همتاي‌ متناسب‌ با خود را بر مي‌گزيند. بر اين‌ اساس‌ ممكن‌ است‌ بيمار و معيوبي‌ با فرد متناسب‌ با خود چنان‌ زندگي‌ خوبي‌ داشته‌ باشد كه‌ با ديگر افراد، داراي‌ چنين‌ وضعيّتي‌ نباشد. ديگر صفات‌ و نواقص‌ نيز در سطح‌ گسترده‌ و به‌ تمام‌ معناي‌ كلمه‌ اين‌گونه‌ است‌.

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۳۹۰/۰۲/۲۱ساعت 18:57  توسط بور و سفید  |